ABK RES’te imara aykırı yapılaşma

kacak-abk-bina

Birinci Derece Doğal SİT alanında yönetim ve sosyal tesis binası

Çeşme’ye hâkim bir konumda, ilçenin her yerinden rahatça görülebilen, Çeşme kalesine alternatif kale görünümünde binanın, birinci derece SİT alanında, yönetmeliklere aykırı, üretime yönelik olmayarak inşa edildiği gerekçesiyle muhataplarınca ilgili makamlara defalarca suç duyurusunda bulunuldu.

Öncelikle Çeşme Jandarma Komutanlığı’na, Çeşme Belediyesi’ne ve Çeşme Kaymakamlığı’na yazıyla “Yapı kaçak mı, ruhsatı var mı?” diye soruldu.

Gerekçeli cevapta, burası lisansa esas projede trafo-şalt merkezi gösterildiği için, ilgili yönetmeliğe göre ruhsata gerek yok denilmiştir.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında tesise tespit için giden hâkim ve bilirkişi heyetine bile girişte zorluk çıkaran, jandarma çağıran yetkililer dava konusu olmuştur. Bunun üzerine Şubat ayında ikinci bir bilirkişi heyeti ile birlikte Kent Konseyi Başkanı ve Çeşmeli vatandaşlar da gitmiş, mahallinde şalt merkezi haricinde idari ve sosyal tesis yapılanması olduğu görülmüştür.

Karşı savunmada burasının şalt merkezi adı altında, aslında aynı zamanda ofis ve sosyal tesis binası niteliğinde olunduğu belirtilmiştir.

Bununla ilgili kanun ve yönetmelik maddesine istinaden, şalt merkezi olarak uygunluğunu belirterek, yine işlem yapılmadığı ifade edilmiştir..

Davacı taraflar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından Çeşme Belediyesi’ne gereği için gönderilen yazıda yer alan “Hazine mülkiyetinde kalan yere isabet eden üretime yönelik tesisler için yapı ruhsatı alınmasına gerek bulunmadığı, ancak, doğrudan üretime yönelik olmayan, üretime yardımcı nitelikteki faaliyetlere ilişkin tesisler ile bu tesislerin lojman, sosyal tesis gibi yapılarının ise Kanunun 26. Maddesi uyarınca avan projeye göre ilgili kamu kuruluşu adına düzenlenecek yapı ruhsatına dayalı olarak inşa edilmesi gerektiği’nin” açıkça belirtildiği,

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ’NİN 2. Madde (d) bendinde yer alan “Elektrik tesislerinin bulunduğu alanda elektrik üretimine, iletimine, dağıtımına ya da tüketimine doğrudan etkisi olmayan ve üretime yardımcı nitelikteki faaliyetlere ilişkin tesisler için ruhsat alınması zorunludur” hükmünün yer aldığı belirtilerek,

SÖZ KONUSU YAPILAR RUHSATSIZ İSE yapılan yapılar VE SORUMLULAR HAKKINDA gerekli kanuni işlemlerin derhal BAŞLATILMASI ve ruhsatsız binanın derhal yıkılması konusunda gereğinin yapılmasını talep etmişlerdir.

Bu arada, yeni bir gelişme oldu..

Daha önce, Bakanlık Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından Çeşme Belediyesi’ne yine gereği için gönderilen yazı ve ilgili mevzuat gereği, Çeşme Belediyesi tarafından yerinde inceleme yapılmasının ve mevzuata aykırılıkların tespiti halinde gerekli iş ve işlemlerin başlatılmasının İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce sağlanması ve konunun sonuçlandırılarak Bakanlık Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’ne ve şikayet sahibine bildirilmesi istenilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu talebinin, Çeşme Belediyesi tarafından yerine getirilerek keşfe gidildiği ve düzenlenen rapor ile aykırılık olduğunun tespit edildiğinin öğrenilmiş olduğu ifade edilmiştir.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne, İzmir Valiliğine, Çeşme Kaymakamlığına tekrar müracaat edilerek ve belirtilen yasa ve yönetmeliklere göre mevcut yapılaşmanın aykırılığının yerinde tespiti ve aykırı ise ilgili İmar Yönetmeliği hükümlerine göre cezai işlem ve imara aykırı binanın yönetmeliklere uygun konuma getirilmesi ve aykırı eklentilerinin yıkım kararının verilmesi tekrar talep edilmiştir.

Sonuç olarak;

İlgili makamlar, 1. Derece SİT alanda sadece üretime yönelik trafo – şalt merkezi binasının yapılabileceğini belirtilerek, mevcut binanın belediyenin yapı kontrol elemanlarınca yerinde denetlenerek, ilgili yasa ve imara aykırı yapılaşma varsa, tespiti ve aykırılıkların gereğinin yapılması tebliğ edilmiştir.

Tarafların belirttiğine göre, şikâyet konusu şu an Çeşme Belediyesinde ve yerinde yaptığı tespitler doğrultusunda yasaların ön gördüğü cezai ve aykırılığı giderilmesi işlemlerinin yapılmadığı şeklindedir. Bunun için müracaatlarının yenilendiği belirtilmiştir.

İlk günden beri taraflarca kamulaştırma işlemleri bile tamamlanmadan şahıs arazilerine girilerek, “Ben yaptım oldu bitti” mantığı getirilmeye çalışıldığı ifade edilen tesisin, Yargıtay ve idari mahkemelerce de her anlamda eksiklikleri ve aykırılıkları, gerek yargı gerekse mahalindeki aykırı uygulamalar da peyderpey göz önüne çıktığı ifade edilmektedir.

Muhataplar bu güne kadar haksız davalar ve suçlamalar ile karşı karşıya kaldıklarını ve bu konuda haklı olarak yasalar çerçevesinde, gerekli işlemlerin derhal başlatılmasını yetkililerden beklediklerini ifade etmektedirler.

SÖZ KONUSU YAPILARIN RUHSATSIZ olması itibariyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısında belirtildiği şekilde, yapılan yapılar VE SORUMLULAR HAKKINDA gerekli kanuni işlemlerin derhal BAŞLATILMASI gereğinin ifası talebi yinelemiştir.

Konuyla ilgili gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim..

Hüseyin Boyacı

Çeşme Aktüel